Percento

Zápis znaku percento % pravidlá slovenského pravopisu unifikujú a teda v každom prípade ho od čísla oddeľujú medzerou. Staršia slovenská literatúra, rovnako aj súčasná kniha od Romana Šípa Typografické minimum i súčasná česká zhodne uvádzajú zápis percenta bez medzery ak výraz vystupuje ako prídavné meno. Čo podľa môjho názoru má pôvod v slovnom zápise, ktorý sa píše rovnako bez medzery aj podľa Pravidiel slovenského pravopisu.


5 % = päť percent

 

5% = päťpercentný

 


Pravdou je, že takáto unifikácia je ľahko zapamätateľná a jednotné pravidlo je vždy jednoduchšie dodržiavať. Ide však proti logike, pretože ak už medzeru vkladáme, mali by sme ju rešpektovať a byť jednotní aj pri slovnom zápise (päť percentný), no takýto zápis je už chybou.??Tento problém sa netýka len znaku percenta, ale aj ostatných znakov či jednotiek (stupňov, stôp, kilogramov, litrov,…) kde je nutné tvoriť tvar prídavného mena. V tejto veci neviem zaujať jasné stanovisko, avšak vynechanie medzery pri tvorení prídavného mena považujem za šikovné odlíšenie. Voľbu zápisu ponechávam na osobných preferenciách každého dizajnéra, dôležité je len byť dôsledný a používať jednotný zápis v celom typografickom diele.